#zhukovsky.net @ WeNet.ru

1 2019 - 4:10:03
365- , 0 #zhukovsky.net.

100%
257
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0-5 = 0-5 6-11 = 6-11 12-17 = 12-17 18-23 = 18-23
  ?

; , ?
, .
Shift . :)
, .
#zhukovsky.net! , .
#zhukovsky.net! . :-)
... ...
- !
, #zhukovsky.net!
, #zhukovsky.net!
, #zhukovsky.net!
, #zhukovsky.net!
, #zhukovsky.net!
#zhukovsky.net!
#zhukovsky.net!
#zhukovsky.net! !?
.
: 257.

pisg v0.71
pisg by Morten Brix Pedersen . HUGO
00 00 05