#RadioFunny @ WeNet.ru

1 2019 - 4:09:37
365- , 0 #RadioFunny.

100%
257
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0-5 = 0-5 6-11 = 6-11 12-17 = 12-17 18-23 = 18-23
  ?

; , ?
, .
Shift . :)
, .
#RadioFunny! , .
#RadioFunny! . :-)
... ...
- !
, #RadioFunny!
, #RadioFunny!
, #RadioFunny!
, #RadioFunny!
, #RadioFunny!
#RadioFunny!
#RadioFunny!
#RadioFunny! !?
.
: 257.

pisg v0.71
pisg by Morten Brix Pedersen . HUGO
00 00 03